REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW WIRTUALNEGO JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO

§1. Przedmiot regulaminu
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Wystawców Wirtualnego Jarmarku Bożonarodzeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bozonarodzeniowy.gda.pl (zwanych dalej: Wystawca i Jarmark), organizowanego przez Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółkę Akcyjną (MTG) w Gdańsku, którzy zawarli Umowę Uczestnictwa w Jarmarku związaną bezpośrednio z wykonywaną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnictwo w Jarmarku polega na udostępnieniu przez MTG Wirtualnego Domku na stronie internetowej Jarmarku www.bozonarodzeniowy.gda.pl.
2. Wirtualny Domek służy promocji oferowanych przez Wystawcę produktów i usług oraz promocji prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej. Umożliwia on przekierowanie użytkownika strony www.bozonarodzeniowy.gda.pl do witryny internetowej Wystawcy lub jego profilu na platformie Allegro, Instagram lub Facebook.
3. Zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku należy dokonać poprzez wypełnienie interaktywnego – elektronicznego Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa. Wypełnienie Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa jest jednoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w Jarmarku oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Wystawca zobowiązany jest do podania nazwy, marki lub produktu, który będzie widniał na Szyldzie Wirtualnego Domku. Przez Szyld rozumie się tekst ukazujący się po najechaniu kursorem myszki na udostępniony Wirtualny Domek. Materiały do stworzenia Szyldu obowiązkowo należy przesłać najpóźniej do 2 dni od otrzymania Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa. Podanie informacji o których mowa powyżej jest niezbędne do realizacji usług świadczonych przez MTG w ramach Jarmarku. MTG nie weryfikuje poprawności czy kompletności podawanych przez Wystawcę informacji.
4. Warunkiem przyjęcia oferty i zawarcia Umowy Uczestnictwa przez MTG będzie weryfikacja oferty handlowej Wystawcy. Preferowany asortyment to ozdoby choinkowe, artykuły świąteczne, dekoracje, wyroby rękodzielnicze, rzemieślnicze, produkty regionalne, przedmioty artystyczne, pamiątki, słodycze, alkohole, kawa, herbata, miody, przetwory, wędliny, inne produkty spożywcze. Wyłączeniu podlegał będzie handel artykułami przemysłowymi takimi jak, bielizna, odzież, obuwie, pościel.
5. MTG poinformuje o przyjęciu oferty uczestnictwa w Jarmarku i zawarciu Umowy Uczestnictwa przesyłając zainteresowanym podmiotom Potwierdzenie Zgłoszenia Uczestnictwa, w którym określinumer Wirtualnego Domku.Za datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę przesłania pocztą elektroniczną Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa przez MTG.
6. MTG zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty uczestnictwa bez podania przyczyn.
7. MTG przydzieli numer Wirtualnego Domku, uwzględniając wykupiony pakiet, w miarę posiadanych możliwości i warunków organizacyjno-technicznych.
8. Cena Wirtualnego Domku zróżnicowana jest w zależności od rodzaju wykupionego pakietu i jego lokalizacji na stronie internetowej Jarmarku www.bozonarodzeniowy.gda.pl.
9. MTG zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości Wirtualnych Domków zamawianych przez Wystawcę.
10. MTG zastrzega sobie prawo zmiany numeru Wirtualnego Domku. Jeżeli numer Wirtualnego Domku przyznanego przez MTG w Potwierdzeniu Zgłoszenia Uczestnictwa różni się od zamówionego, Umowa jest zawarta na warunkach określonych w Potwierdzeniu Zgłoszenia Uczestnictwa. W przypadku, gdy Wystawca nie akceptuje odmiennych warunków zaproponowanych przez MTG, winien takie oświadczenie złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 3 dni od daty otrzymania Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa. Wówczas Umowa nie dochodzi do skutku.
11. MTG zastrzega sobie prawo zmiany pierwotnie przydzielonego numeru Wirtualnego Domku w Potwierdzeniu Zgłoszenia Uczestnictwa. Wystawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony MTG, z zastrzeżeniem, że zwrot nadpłaty wynikającej z faktu przydzielenia innego numeru od pierwotnie przydzielonego nastąpi w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany.

§3. Warunki płatności
1. Opłata za udostępnienie Wystawcy Wirtualnego Domku i wynagrodzenie za pozostałe usługi związane z uczestnictwem w Jarmarku ustalane są na podstawie cennika i są określone w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa.
2. Opłata za uczestnictwo w Jarmarku składa się z opłaty za pakiet (podstawowy, rozszerzony lub premium) oraz opłat za świadczone przez MTG dodatkowe usługi.
3. Opłata za pakiet obejmuje usługi związane z promocją Wystawcy w formie Wirtualnego Domku zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu. W tym celu każdy z Wystawców ma prawo przesłać informacje o produkcie znajdującym się w jego ofercie handlowej związanej z Jarmarkiem. Informacje powinny zostać przesłane na adres e-mail organizatora. MTG zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru przesłanych informacji do publikacji na stronie Jarmarku: www.bozonarodzeniowy.gda.pl oraz na Facebooku Jarmarku i dokonywania korekt o charakterze językowym.
4. Opłatę za uczestnictwo Wystawca zobowiązany jest przekazać na rachunek bankowy MTG w wysokości 100% wartości brutto opłaty za świadczone przez MTG usługi, które określone zostały w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa (wartość Umowy) w ciągu 7 dni po otrzymaniu Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa, jednak nie później niż do 18 listopada 2020 r.
5. Płatnikiem jest podmiot będący nabywcą usługi.
6. Płatności dokonane przed otrzymaniem Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa nie są równoznaczne z przyznaniem miejsca na Jarmarku.

§4. Odwołanie uczestnictwa i odstąpienie od umowy przez Wystawcę
1. Wystawca może odwołać swoją ofertę uczestnictwa albo odstąpić od zawartej Umowy. Odwołanie Oferty Uczestnictwa albo odstąpienie od Umowy Uczestnictwa w Jarmarku wymaga formy pisemnej i dokumentowej pod rygorem nieważności.
2. Za datę odwołania uczestnictwa w Jarmarku lub odstąpienia od Umowy uważa się datę wpływu pisma (zawierającego oświadczenie o odwołaniu lub odstąpieniu) do MTG.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Uczestnictwa w Jarmarku:
1) do 14.11.2020 – Wystawca zapłaci MTG opłatę manipulacyjną w wysokości 50 (pięćdziesiąt) złotych brutto;
2) od 15.11.2020 – Wystawca zapłaci MTG opłatę manipulacyjną w wysokości równej 100% opłaty za pakiet i opłaty za dodatkowe usługi brutto wynikającej z Umowy Uczestnictwa.
Opłaty manipulacyjne zostaną potrącone bez konieczności składania przez MTG dodatkowych oświadczeńz wcześniej wniesionych przez Wystawcę kwot. W przypadku, gdy wniesione wcześniej przez Wystawcę kwoty nie pokrywają należnej MTG opłaty manipulacyjnej, Wystawca jest zobowiązany do zapłaty opłaty manipulacyjnej w terminie 5 dni od dnia odstąpienia od Umowy Uczestnictwa w Jarmarku.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, MTG zobowiązany jest do zwrotu wpłaconych kwot – po dokonanych potrąceniach w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.
5. W przypadku gdy Wystawca nie uiści należnych opłat za uczestnictwo w Jarmarku zgodnie z zasadami określonymi w § 2 powyżej, a skorzysta z prawa odstąpienia od zawartej Umowy, MTG może żądać od Wystawcy zapłaty należnej kwoty opłat za uczestnictwo pomniejszonej o wartość należnych Wystawcy zwrotów zgodnie z ust. 3 powyżej.

§5. Odstąpienie od umowy przez MTG
MTG zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez obowiązku zwrotu wpłaconych na podstawie zawartej Umowy opłat i bez prawa do dochodzenia odszkodowania przez Wystawcę, w przypadku niespełnienia przez Wystawcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a w szczególnościprezentowania i sprzedaży towarów niezgodnych z asortymentem zadeklarowanym w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa.

§6. Zasady prowadzenia działalności
1. Wystawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. MTG zastrzega sobie prawo odmówienia promocji i sprzedaży towarów, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, które uzna za niebezpieczne lub które swą treścią lub wyglądem są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, moralnością publiczną lub charakterem Jarmarku.
3. Niedopuszczalny jest obrót towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie jest zakazane bądź ograniczone z mocy prawa i obowiązujących przepisów oraz sprzedaż towarów lub usług nieposiadających atestów PZH.
4. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.
5. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności do respektowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym.
6. Jeśli będą wymagały tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Wystawca zobowiązany będzie do posiadania zgód osób uprawnionych z praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej, praw patentowych, dóbr osobistych lub prawa do wizerunku,w sytuacji, gdy Wystawca z takich praw będzie korzystać.
7. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób współpracujących
z Wystawcą bez względu na przyczynę i na rodzaj tej współpracy, a nadto Wystawca ponosi także odpowiedzialność za szkody powstałej na skutek niewykonania i nienależytego wykonania Umowy, w tym naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Wystawcę (osoby z nim współpracujące), w tym wobec osób trzecich.
8. MTG nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Wystawców (osób z nim współpracujących), w szczególności z tytułu sprzedaży produktów i usług przez Wystawców w ramach Jarmarku oraz ich jakość. Wystawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialności w stosunku do swoich klientów.
9. W zakresie swoich obowiązków Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko za ewentualne roszczenia osób trzecich występujących przeciwko MTG, w szczególności za krzywdy i szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Wystawcę (osoby z nim wspópracujące) przysługujących im majątkowych lub osobistych praw autorskich, praw patentowych, dóbr osobistych lub prawa do wizerunku, i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez MTG powstałych z tego tytułu. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń dotyczących w szczególności naruszenia praw autorskich, praw patentowych, dóbr osobistych lub praw do wizerunku w związku z wykonywaniem Umowy, Wystawca zaspokoi wszelkie roszczenia majątkowe tych osób, w szczególności wynikające z ewentualnej ugody lub wyroku sądowego na rzecz tych osób. Wystawca zobowiązuje się również do zwrotu kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej) poniesionych przez MTG w związku z prowadzeniem postępowania sądowego z wymienionych przyczyn. Powyższe postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Wystawcy ani jakichkolwiek innych podmiotów wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§7. Przetwarzanie danych osobowych i polityka cookie
1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez MTG dostępna jest pod adresem:
http://bozonarodzeniowy.gda.pl/polityka-prywatnosci

§8. Postanowienia końcowe
1. MTG zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie odbywać się będzie na stronie www.bozonarodzeniowy.gda.pl.
2. MTG zastrzega sobie prawo wyłącznego korzystania z wizerunku, nazwy i znaku słowno – graficznego Jarmarku. Przekazywanie przez MTG Wystawcom jakichkolwiek materiałów czy udzielanie zezwoleń nie może być interpretowane jako zbycie lub nabycie do nich jakichkolwiek praw. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie przez MTG udostępnionych przez Wystawców w ramach Jarmarku informacji, materiałów czy logotypów w materiałach marketingowych MTG (w tym także sieci Internet) według wyboru MTG. Zgoda ma charakter nieodpłatny.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Jarmarku organizowanym przez MTG i realizowanych przez MTG usług, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Gdańsku.
5. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
6. MTG nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, w szczególności za zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów itp.
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu MTG obowiązują od daty publikacji na stronie www.bozonarodzeniowy.gda.pl.